Search
  •  

    ተቀጥሮ በሚሰራበት ሱቅ ውስጥ የዕምነት ማጉደል ወንጀል የፈፀመው ተከሳሽ በእስራት ተቀጣ

    ተከሳሽ ከንዙ አራጋው ሀቢብ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 01/02/03 ልዩ...

የካ ጉዳይ ክትትል

ምንም ጉዳይ አልተመዘገበም