Search
ያግኙን

Phone:+251-11-554-1868

Free call:888

Fax:+251-11-554-8946

Email:info@fag.gov.et

Website:www.fag.gov.et

የምድብ ዐ/ህ ጽ/ቤት ኃላፊዎች ስም እና ስልክ ቁጥር

ተ.ቁ

የሥራ ክፍሉ ሰም

የኃላፊው ስም

ኃላፊነት

የስልክ ቁጥር

ሞባይል

1

አዲስ ከተማ ምድብ / /ቤት

አቶ አበራ አሰፋ

ኃላፈ

0112-13-70-83

0911-06-53-27

2

የካ ምድብ / /ቤት

/ ፅጌ የማነ

ኃላፈ

0116-47-82-46

0911-07-38-99

3

ቦሌ ምድብ / /ቤት

አቶ እያሱ መኮንን

ኃላፈ

0118-27-31-88

0913-10-80-84

4

ቂርቆሰ ምድብ / /ቤት

አቶ /ማሪያም /ብርሀን

ኃላፈ

0118-2731-78

0910-65-71-67

5

ጉለሌ ምድብ / /ቤት

አቶ ይግረማቸው ከፈለኝ

ኃላፈ

0111-23-2618

0910-03-75-54

6

ኮልፌ ምድብ / /ቤት

አቶ አድናን ከድር

ኃላፈ

0118-26-79-71

0910-36-44-11

7

ልደታ ምድብ / /ቤት

አቶ ጌታቸው ሞረዳ

ኃላፈ

0112-76-40-12

0913-91-2706

8

ንፋስ ስልክ ምድብ / /ቤት

አቶ ጫካ ደበሌ

ኃላፈ

0113-69-89-68

0912-22-14-88

9

አራዳ ምድብ / /ቤት

/ ትብለጥ ቡሽራ

ኃላፈ

0113-69-89-68

0913-28-42-09

10

አቃቂ ምድብ / /ቤት

አቶ  ጌቱ ታደሰ

ኃላፈ

0114-39-00-53

0190-08-7854

11

ድሬዳዋ ምድብ / /ቤት

አቶ ምህረቱ ቁምላቸው

ኃላፈ

0251-11-77-27

0932-47-45-66

12

የፍትሐብሔር ፍትህ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

አቶ ምስክር ታሪኩ

ዳይሬክተር

0112-73-26-58

0911-57-00-03

13

የልዩ ልዩ / ዳይ/

/ሪት ወሰንየለሽ አድማሱ

ዳይሬክተር

0112-73-33-38

0911-89-91-86

14

የተደራጁ ድንበር ተሻገጋሪ እና

ወንጀል ጉዳዬች ዳይሬክቶሬት

አቶ ፍቃዱ ፀጋ

አቶ ተመስገን

ዳይሬክተር

0112-73-34-31

0911-73-50-23

15

የኢኮኖሚ የገቢዎች ወንጀል

ጉዳዬች ዳይሬክቶሬት

አቶ ፈአድ ኪያር

ዳይሬክተር

0112-73-31-65

0913-07-46-93

16

የሙስና ወንጀል ጉዳዬች ዳይሬክቶሬት

አቶ ተረፈ አሰፋ

ዳይሬክተር

0112-73-34-99

09-66-71-87-09

17

የፋይናንስና በጀተት አሰስተደዳደረር

ዳይሬክቶሬት

አቶ ጥላሁን ደምሴ

ዳይሬክተር

011-5-54-01-85

223

18

የውሰጥ ኦዲት ኢንሰፔክሸን ዳይሬክቶሬት

/ ፅዮን ዘሩ

ዳይሬክተር

011-5-54-08-01

213

19

የህግ ጉዳዬች  አለም አቀፍ ትብብር

ዳይሬክቶሬት

አቶ የሱፍ ጀማው

ዳይሬክተር

011-5-54-35-92

263

20

የጸረ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ግብረሀይል

/ መሳይ ፀጋዬ

ኃላፈ

011-8-26-79-92

296

21

የሰብዓዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር /ቤት

አቶ ይበቃል ግዛው

ኃላፈ

011-5-56-35-92

250

22

የወንጀል ጠቆሚዎችና ምስክሮች

ጥበቀ ዳይሬክቶሬት

አቶ ገብሩ ገበየሁ/ልደታ/

ዳይሬክተር


09-11-31-13-40

23

የፌዴራል ሕጎች ተፈጻሚነት

መከታተያ ዳይሬክቶሬት

አቶ ኃይለገብርኤል አያሌው
24

የዐቃቤ ህግ አስተዳደር /ጉባዔ

/ቤት

አቶ ይግረም ምንዳ

ተወካይ

011-5-53-16-89

251


የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የሥራ ኃላፊዎች ስም ዝርዝርና አድራሻ


ተ.ቁ

የሥራ ክፍሉ ሰም

የኃላፊው ስም

ኃላፊነት

የስልክ ቁጥር

ሞባይል

1

ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ

ክቡር አቶ ብርሃኑ ፀጋዬ

ጠ/ዐ/ሕግ

011-5-51-36-20
201